Про журнал

Концепція видання

Науково-технічний журнал «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» – це міжнародний рецензований науковий журнал. У журналі представлено якісне термінологічне викладання нових науково-практичних матеріалів з кваліфікаційним стилем публікації, широким охопленням тем і врахуванням інтересів державної і світової аудиторії.

Рік заснування: 2020. Періодичність: 2 рази на рік (грудень, червень).

Видавець - КПІ ім. Ігоря сікорського.

Основними темами є такі:

  • Геомеханіка і геотехніка: дослідження механічного стану грунтового масиву й процеси, що відбуваються в ньому внаслідок дії природних фізичних факторів (термічних, механічних). Аналіз зміни напружено-деформаційного стану ділянок грунтового масиву та механічні властивості масивів гірських порід і механічні процеси, що відбуваються в них під впливом різного виду робіт та навантажень.
  • Геобудівництво: сучасні теоретичні і практичні погляди на способи і методи технології будівництва міських підземних споруд. 
  • Гірничі машини і енергетика: дослідження сучасного стану і перспективи розвитку засобів комплексної механізації видобувних робіт, конструкцій, принципу дії гірничих машин, методи розрахунків, раціональні способи експлуатації гірничих машин. Енергетика охоплює дослідження аналізу процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах.
  • Гірнича справа: дослідження наукових розробок і техніки, які пов'язані з видобуванням надр або корисних копалин на поверхні Землі, а також їхньою попередньою обробкою з метою використання в господарстві.
  • Екологія та охорона праці: досліджеється стан та умови навколишнього природного середовища, при якому забезпечується екологічна рівновага та гарантується захист навколишнього середовища: біосфери, атмосфери, гідросфери, літосфери, космосфери, видового складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, збереження здоров'я і життєдіяльності людей. Аналіз та дослідження систем правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини під час трудової діяльності.

Політика відкритого доступу

"Геоінженерія" є журналом повного відкритого доступу. Усі статті доступні читачам у мережі інтернет щойно після публікації. Статті одразу і на постійній основі доступні для читання, завантаження, копіювання, розповсюдження, посилання на повні тексті статей чи з іншою законною метою без необхідності підписки та без необхідності дозволу від видавця чи автора. Ми не беремо жодної плати за прочитання чи скачування статей.

Політика архівування

Збірник наукових праць "ГЕОІНЖЕНЕРІЯ" використовує розподілене архівне зберігання опублікованого змісту в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та в університетському репозитарії ELAKPI.

Процес рецензування

Усі подання до журналу "Геоінженерія" переглядаються відповідальним редактором. Лише ті статті, які найбільшою мірою відповідають редакційним вимогам і узгоджуються з цілями і тематикою журналу, передаються на рецензування.

Редактор оцінює кожне нове подання з точки зору його повноти і відповідності правилам для авторів. Кожне подання перевіряється на оригінальність із використанням програми UniCheck . Високий рівень подібності може бути причиною відхилення статті (кожен випадок запозичень з інших джерел оцінюється індивідуально).

Коли редактор ухвалює рішення про передачу статті на рецензію, відповідальний автор отримує про це повідомлення електронною поштою. Зазвичай автор отримує відповідь від редактора протягом 10 днів.

Автори статті можуть вказати обмежене число науковців, яким не варто передавати статтю на рецензування (мають бути вказані поіменно). Автори також можуть запропонувати рецензентів. Ці пропозиції є помічними, але не завжди враховуються редакцією.

Усі подані статті передаються на подвійне сліпе рецензування двом рецензентам. Згідно з редакційною політикою прізвища та імена авторів залишаються для рецензентів невідомими. Так само прізвища рецензентів не повідомляються авторам, за винятком, коли самі рецензенти вважають за необхідне прямий контакт із автором.

У разі потреби можуть бути залучені додаткові рецензенти, про що автори будуть повідомлені.

Процес рецензування триває переважно до 30 днів.

Доопрацьована версія статті передається тому самому рецензенту на повторне рецензування. До виправленої версії має бути доданий супровідний лист, у якому по пунктах мають бути дані відповіді на зауваження рецензента і пояснено, що саме було змінено.

Стаття, схвалена до публікації, проходить технічне редагування. Незначні стилістичні або формальні виправлення, які не впливають на зміст статті, здійснюються Технічним редактором без згоди автора. За необхідності або на прохання автора файл-верстка надсилається автору для затвердження.

Рішення про прийняття статті до публікації ухвалює редакційна колегія з урахуванням висновків рецензентів, про що автори одразу повідомляються. Остаточне рішення для публікації проводиться головним редактором на основі рекомендацій рецензентів та обсягу Журналу.

Остаточне рішення щодо складу друкованого видання Журналу затверджується в протоколі засідання Вченої ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Плата за публікацію

"Геоінженерія" публікується як журнал відкритого доступу, коли кожен може читати, завантажувати і поширювати наші рецензовані статті безплатно. Такий необмежений доступ в інтернеті гарантує, що праці авторів будуть прочитані значно ширшою аудиторією, ніж це можливо при традиційній моделі на основі передплати.

Вартість публікації статті, включаючи пересилання одного друкованого номеру, становить 75 грн за сторінку і сплачується після прийняття рукопису до публікації. Подання статей на розгляд і їх рецензування є безплатними.
Додатковий друкований примірник журнала, включаючи пересилання 250 грн за примірник.
Реквізити на олату відправляються на пошту автору після прийняття рукопису до публікації редакційною колегією. 

Видавнича етика

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" як видавець наукового журналу "Геоінженерія" слідує принципам, розробленим Комітетом з етики наукових публікацій (COPE). Журнал у своїй діяльності керується Кодексом честі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Видавець журналу "Геоінженерія" очікує, що редактори, автори та рецензенти будуть дотримуватися високих стандартів видавничої етики. Ми закликаємо наших редакторів, авторів та рецензентів співпрацювати відповідно до Кодексу поведінки, прийнятого COPE.

Видаючи журнал, ми дотримуємося відповідних законів і нормативних актів із захисту прав інтелектуальної власності та авторських прав.

Етичні зобов’язання авторів

Автори мають дотримуватися високих стандартів видавничої етики, підтримувати належну комунікацію з редактором(-ами), видавцем і своїми співавторами. Автори повинні утримуватися від спотворення результатів досліджень, які могли б дискредитувати журнал, підірвати довіру до професіоналізму наукового авторства і в підсумку всієї наукової діяльності.

Ми вважаємо за неприйнятне:

(1) Плагіат   ( і самоплагіат ) повний або частковий без відповідного посилання. Всі цитати мають бути правильними. Автор повинен мати письмовий дозвіл від власника авторських прав на відтворення будь-яких рисунків і таблиць – за винятком випадків, які вписуються в концепцію чесного використання. Автор повинен гарантувати, що його робота оригінальна і належить йому, що жодна її частина не була раніше опублікована (частково або в повному обсязі) і що не укладена жодна інша угода на публікацію роботи чи її частини. Рукопис не повинен знаходитися на розгляді в іншому місці.

Рукописи, які подаються до журналу "Геоінженерія", перевіряються з допомогою застосунку UniCheck з метою виявлення та запобігання плагіату.

(2) Фальсифікація чи фабрикація даних . Не повинно бути жодної фабрикації даних чи маніпуляцій із ними (включаючи зображення) на підтримку висновків. Фабрикація, фальсифікація або вибіркове подання даних з метою ввести в оману є неетичними, як і незаконне запозичення чужих даних чи результатів дослідження. Якщо автор використовує вторинні дані (зібрані кимось іншим набори даних), він повинен отримати дозвіл на використання авторського права, перш ніж відтворювати дані (за винятком випадків, які вписуються в концепцію чесного використання).

(3) Привласнення чужої роботи. Усі автори статті мають бути включені й усі подяки мають бути актуальними. Автору(-ам) слід відзначити роботи інших науковців, що були використані в дослідженні, і послатися на публікації, які вплинули на напрям і хід дослідження.

(4) Навмисне виключення інформації про фінансову підтримку, що буде розглядатися як конфлікт інтересів. Автор повинен відкрито повідомляти про будь-який конфлікт інтересів – наприклад, якщо публікації були на користь компанії або ж це послуги, в яких автор(-и) має особисту зацікавленість.

Рукопис має бути схвалений усіма співавторами і відповідальними органами управління інституту чи організації, де проводилася робота.

Крім відповідальності за ті частини роботи, які відповідальний автор виконував сам, він(вона) повинен бути здатним ідентифікувати конкретний внесок своїх співавторів. Крім того, автори мають бути впевнені в принциповості внеску своїх співавторів.

Додавання або вилучення авторів на стадії доопрацювання статті може бути обґрунтовано виправданим. Перероблений рукопис має супроводжуватися листом, у якому пояснюється роль додавання і/або вилучення автора(-ів). Такий запит може потребувати додаткової документації.

Щоб забезпечити об’єктивність і прозорість у дослідженнях, а також дотримання принципів етичної і професійної поведінки, автори мають надавати інформацію про джерела фінансування, про можливі конфлікти інтересів (фінансові чи нефінансові), інформовану згоду, якщо у дослідженні брали участь люди, і заяву про гуманне ставлення до тварин, якщо вони використовувались у дослідженні.

Якщо автори виявили серйозні помилки в своїй роботі, вони мають повідомити про це відповідальному редактору якомога швидше для того, щоб виправити роботу, зняти її або опублікувати спростування чи повідомлення про обдруківку.

Скарги на неетичну поведінку будуть обговорюватися спочатку з відповідальним автором. У разі продовження диспуту справу буде передано в заклад, де працюють автори, для розслідування і судового розгляду.

Етичні зобов’язання редакторів

Редакційна колегія журналу "Геоінженерія" має постійно працювати над підвищенням рівня видання.

Члени редакційної колегії зобов’язані забезпечити конфіденційність усіх отриманих матеріалів та їх змісту, допоки вони не будуть прийняті до публікації. Редактори не повинні нікому, крім авторів і рецензентів, надавати інформацію щодо рукописів, у тому числі про те, чи були вони отримані та чи перебувають на стадії розгляду, про їх зміст і статус у процесі рецензування, про критику рецензентів і про остаточну долю рукописів.

Крім того, жоден із членів редколегії не може використовувати відомості, доказову базу та інтерпретації з неопублікованого рукопису для своїх власних досліджень, за винятком письмової згоди авторів.

Наші редактори не повинні співпрацювати з рецензентами, які подають звіти низької якості, неправильні чи зневажливі або які надають рецензії після узгодженого терміну.

Редактори не повинні публікувати чи поширювати коментарі рецензентів без дозволу самого рецензента і автора. Політика нашого журналу передбачає закрите рецензування. Тому коментарі рецензента надаються авторам не підписаними, ця інформація не може бути розкрита автору або іншій особі без письмового дозволу рецензента.

Конфіденційність може бути знята у разі виявлення нечесності або шахрайства, однак редактори повинні повідомити про це авторів або рецензентів.

Редактори повинні робити все можливе для своєчасної підготовки рукописів для публікації із залученням усіх наявних у них ресурсів. Якщо редактори мають намір опублікувати рукопис, вони мають намагатися завершити роботу з рукописом у відведений для цього час, а будь-які заплановані затримки погоджувати з авторами. Якщо журнал не має наміру продовжувати роботу з рукописом, редактори повинні намагатися відхилити рукопис якомога швидше, щоб автори могли подати його в інший журнал.

Редактори, які ухвалюють остаточні рішення щодо рукописів, повинні відмовитися від редакційних рішень за наявності конфлікту інтересів або відносин, які можуть призвести до конфліктів, пов’язаних із цими рукописами. Інші працівники редакції, які беруть участь у прийнятті редакційних рішень, повинні проінформувати редакторів про свою поточну фінансову зацікавленість або інші конфлікти інтересів і самостійно відмовитися від ухвалення рішень за наявності конфлікту інтересів. Співробітники редакції не повинні використовувати інформацію, отриману при роботі з рукописами, в особистих цілях.

Скарги на неетичну поведінку будуть обговорюватися спочатку з редактором. У разі продовження диспуту справу буде передано в заклад, де працює редактор, для розслідування і судового розгляду.

Етичні зобов’язання рецензентів

Рукописи, що надійшли до редакції, підлягають обов’язковому рецензуванню. Редакція журналу "Геоінженерія" очікує, що рецензенти будуть дотримуватися високих стандартів видавничої етики. 

Рецензенти мають погоджуватися на рецензування лише тих робіт, у предметній області яких вони є фахівцями і які вони здатні опрацювати у встановлений термін.

Очікується, що рецензенти будуть оперативно відгукуватися на прохання щодо рецензування і надавати рецензії у встановлені терміни. Коментарі рецензентів мають бути конструктивними, чесними і ввічливими.

Рецензенти мають строго конфіденційно зберігати рукописи, пов’язані з ними матеріали і відомості у них. Рецензенти не повинні публічно обговорювати роботу авторів і розголошувати їхні ідеї до публікації рукопису. Рецензенти не повинні зберігати рукопис для особистого користування і після подання рецензії повинні знищити паперові та видалити електронні копії рукописів.

Рецензенти повинні інформувати редакторів про будь-який конфлікт інтересів, що може вплинути на їхню думку про рукопис, і вони мають самостійно відмовитися від рецензування, якщо є підстави для упередженості. Рецензенти не повинні використовувати інформацію щодо рецензованої ними роботи у своїх інтересах до того, як вона буде опублікована.

Рецензенти повинні повідомляти редакцію про будь-які виявлені ними порушення видавничої етики з боку атора(-ів). Це, зокрема, можуть бути: плагіат, самоплагіат, недобросовісні маніпуляції із зображеннями/фотографіями/рисунками, упереджений список посилань, дублювання публікації, повторне використання даних із попередньої публікації без відповідних посилань, неоригінальність публікації, неявні конфлікти інтересів або фінансування тощо.

Скарги на неетичну поведінку будуть обговорюватися спочатку з рецензентом. У разі продовження диспуту справу буде передано в заклад, де працює рецензент, для розслідування і судового розгляду.

Розгляд скарг на протиправну поведінку

Ми серйозно ставимося до всіх можливих випадків протиправної поведінки. Якщо у редактора виникли побоювання, що пропонована стаття описує щось, що може вважатися неправомірним щодо дослідження, публікації чи професійної поведінки, то це конфіденційно обговорюється редколегією.

Якщо питання не вдається вирішити в ході обговорення з автором і у редактора все ще залишаються сумніви, то про цей випадок може бути повідомлено у відповідні інстанції. Якщо в процесі рецензування редактор отримує попередження про можливі порушення (наприклад, фабрикація даних), він має одразу попередити про це головного редактора: journalgeoengineering@gmail.com.

Читачам, які запідозрили щось протиправне в опубліковані статті, рекомендується повідомити про це головного редактора: journalgeoengineering@gmail.com.

Політика самоархівування

Авторська оригінальна версія

Авторською оригінальною версією (рукописом) є нерецензована версія статті. Автори можуть використовувати початковий варіант статті де завгодно і коли завгодно (на особистому сайті та/або їх працедавця та/або на безплатних публічних серверах оригінальних версій статей зі своєї предметної області) за умови, що після того, як стаття прийнята до публікації, вони дають посилання на журнал, і що після того, як стаття була опублікована, це посилання оновлюється із зазначенням деталей, таких як рік, том і номер випуску, цифровий ідентифікатор DOI і URL-посилання на опубліковану статтю на сайті журналу:

"Ця стаття прийнята до публікації в журналі "Геоінженерія".

Опублікована версія

Опублікованою версією (публікацією) є гранка статті в журналі. Статті в журналі публікуються під ліцензією CC BY. Автори можуть вільно розміщувати свої праці і поширювати посилання на них як у соціальних мережах, таких як Facebook, блоги чи Twitter, так і в комерційних репозиторіях одразу після публікації. При розміщенні, поширенні чи повторному використанні статей має бути дане чітке посилання на журнал як на місце першопочаткової публікації з коректним цитуванням. Автори також мають вказувати URL-посилання на публікацію при розміщенні PDF-версії статті. Також посилання має включати цифровий ідентифікатор DOI.

Журнал настійно рекомендує авторам розміщувати опубліковану версію статті, а не авторський оригінал.

Політика поправок і відкликання статей

Журнал "Геоінженерія" підтримує достовірність результатів академічних публікацій. Статті, офіційно опубліковані у журналі "Геоінженерія", розглядаються як "Опублікована версія". Коли наукова інформація у статті суттєво дискредитована, на розсуд редакторів, може опублікувати поправку або відкликати статтю, оприлюднену в журналі.

Політика авторства

Журнал "Геоінженерія" дотримується рекомендацій щодо авторства, наведених у Нормативному документі Науково-редакційної ради (CSE) про сприяння доброчесності у публікаціях наукових журналів.

АВТОРСТВО

Автори – це особи, які, як було визначено дослідницькою групою, зробили суттєвий внесок у представлену роботу і згодні нести відповідальність за цей внесок.

Хто повинен бути включений у список авторів і порядок авторів у цьому списку визначаються самими авторами.

У загальному особи, перелічені як автори, мали зробити істотний внесок у: (1) концепцію та дизайн дослідження, збір даних або аналіз та інтерпретацію даних; (2) написання статті або її критичну переробку з точки зору значимого контенту; (3) остаточне затвердження версії для публікації.

Відповідальний автор несе відповідальність за те, щоб усі автори погодились: (1) бути авторами та бути переліченими в порядку, визначеному в рукописі; (2) на зміст рукопису; (3) на його подання до журналу "Геоінженерія".

Якщо після подання рукопису пропонуються якісь зміни в авторстві, то відповідальний автор повинен надати редакції підписану кожним співавтором, у т.ч. доданим чи вилученим, згоду на внесення відповідних змін.

Будь ласка, зв'яжіться з нами за е-адресою journalgeoengineering@gmail.com щодо будь-яких змін авторства. Журнал "Геоінженерія" не несе відповідальності за вирішення питань авторства, включаючи, але не обмежуючись ними, імена авторів і порядок, у якому вони зазначені. Журнал "Геоінженерія" залишає за собою право не публікувати рукописи, щодо авторства яких виникли суперечності.